سامانه تهاتر


هدف اصلی سامانه این است که در آن بدهکاران شهرداری که به هر دلیلی قادر به پرداخت وجه نقد نیستند اموالی را متناسب با مبلغ بدهکاری خود در این سامانه اعلام نمایند و بستانکاران شهرداری نیز با مراجعه به این سامانه در صورت تمایل، برای برخی از آن اموال درخواست خرید نمایند و از این طریق شهرداری به عنوان رابط بین فروشنده (بدهکاران شهرداری) و خریداران (بستانکاران شهرداری) حساب خود را با هر دو طرف معامله تسویه نماید. خاطر نشان می سازد که این سامانه صرفا به عنوان محیطی جهت ثبت آگهی فروش اموال ( بدهکار) و ثبت درخواست خرید اموال (بستانکار) اقدام می نماید و کلیه موارد مربوط به رایزنی بین خریدار و فروشنده، عقد قرارداد و تسویه حساب بین بدهکار شهرداری (فروشنده اموال) و بستانکار شهرداری (خریدار اموال) در خارج از این سیستم انجام خواهد گرفت.
بکارگیری این سامانه باعث افزایش دسترس پذیری اطلاعات، شفافیت و عدالت اطلاعاتی می گردد.

​​​​​​​
​​​​​​​
سامانه تهاتر