ردیف پست سازمانی نام و نام خانوادگی تلفن داخلی
1 مدیر  منطقه سید ابوالفضل کشفی 1401
2 مسئول دفتر مجتبی جعفرپور 1400
3 معاون فنی قدرت ا... صادقی 1402
4 معاون خدمات شهری محمد مرزبان 1403
5 مدیر مالی حدیثه محمدی 1404
6 رئیس اجرائیات حسین زارع زردینی 1405
7 رئیس عمران هادی رفیع 1406
8 رئیس درآمد مصطفی احمدی 1408
9 مسئول فنی حسین روستایی 1409
10 مسئول کمیسیون ماده صد محمد حسن کمالی​​​​​​​ 1410
11 مسئول دبیرخانه  حمید رضا حسینی 1411
12 مسئول اسکن مینا طحانی پور 1412
13 مسئول ثبت درخواست  ناظم درویش 1413
14 امور اداری سیدمرتضی ترنجی نیا 1415
15 کارپرداز محمد حاجیان 1414
16 مسئول املاک سعیدرضا احمدی  1416
17 اسناد دریافتنی مهدی سلمان روغنی 1418
18 اسناد دریافتنی محمدمهدی شادمان 1417
19 اجرای احکام عباس ذاکر​​​​​​​ 1419
20 بازرس اجرائیات مصطفی مهرجو 1420
21 کارشناس عمران محمد رضا پدر 1421
22 کارشناس عمران صهبا شریعت 1422
23 کارشناس عمران ابوالفضل عرب زاده 1423
24 املاک شهنازگلابی 1424
25 صدورپروانه مینا یاسائی 1425
26 صدورپروانه مرتضی دهقان​​​​​​​ 1426
27 واحدفنی -ناظر دفاترکارگزاری محمدصادق زارع زاده 1427​​​​​​​
28 اجرای احکام ابوالقاسم منتظرالحجه 1428
29 کارشناس اجرائیات دره زرشکی 1429
30 خدمات شهری کردآبادی 1430
31 خدمات شهری ضرغامی 1431
32 ساماندهی-شهروندسپار سمیه سیف الدینی 1432
33 شهروند سپار محمدمهدی حاجی محمدرضایی 1433
34 شهروند سپار سعید سرداری 1434
35 شهروند سپار محمداقبالی 1435
36 روابط عمومی علی صبور -
37 خدماتی خدماتی -