ردیف پست سازمانی نام و نام خانوادگی تلفن داخلی
1 معاون خدمات شهری حمیدرضا رحیمدل 03533133501
2 مسئول دفتر عباسعلی دهقان 3500
3 مدیر هماهنگی و نظارت بر خدمات شهری محمد رضا میرجلیلی 3507
4 مسول روابط عمومی حوزه خدمات شهری محمد علی کیاست فر 3506
5 سرپرست هماهنگی و نظارت بر سازمانها علیرضا ابویی 3502
6 کارشناس خدمات شهری محمد رضا زارع زردینی 3503
7 ناظر فضای سبز زهره آنتیک 3509
8 مسول آموزش شیما وکیلی 3504
9 مدیر بحران وپدافند غیر عامل سید محمد میرجلیلی 3510
10 کارشناس پدافند یدالله سلیمیان 3511
11 کارشناس توانمند سازی سید حسام حیدری 3512
12 مدیر پیشگیری و رفع تخلفات شهری ابوالقاسم ابوالحسنی 38344273