مدیریت حوزه شهردار

محمد جواد عاشق طوس

 

کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی توریسم

 

شرح وظایف:

 • - تنظیم و هماهنگی برنامه ها، ملاقات، ارتباطات و جلسات شهردار
 •  
 • - ابلاغ دستورات شهردار به اشخاص و واحدهای تابعه و پیگیری آنها طبق دستور.
 •  
 • - تنظیم و ارائه پرونده ها، گزارشات، نشریات و مکاتباتی که شهردار باید ملاحظه و یا امضاء نماید و اعاده  آنها به مراجع ذیربط.
 •  
 • - ارائه گزارش مطالب ضروری و مهم روزانه به شهردار با هماهنگی حوزه های زیر مجموعه شهردار.
 •  
 • - پاسخگویی و راهنمایی مراجعین به حوزه شهردار
 •  
 • - بررسی، ارزیابی فنی و تخصصی، مشاوره و تصمیم سازی برای شهردار در خصوص موضوعات ارجاعی و مکاتباتی که با امضاء شهردار صادر می شود.
 •  
 • - ارائه پیشنهاد در خصوص طرحها و لوایح ارائه شده به شورای اسلامی شهر
 •  
 • - ثبت لوایح و کلیه نامه های وارده و تنظیم و ارائه آنها جهت طرح در جلسات عمومی شورای شهر و کمیسیونهای فرعی زیر مجموعه آن
 •  
 • - تعیین و تنظیم وقت ملاقات با ریاست و سایر اعضاء شورای شهر
 •  
 • - درج صورتجلسات و مذاکرات انجام شده در جلسات شورای شهر در دفتر خاص
 •  
 • - حفظ و نگهداری اسناد و اوراق و صورتجلسات و مصوبات شورای شهر
 •  
 • - انجام دعوت از مقامات و مسئولین مختلف جهت شرکت در جلسات شورای شهر در اجرای مصوبات و دستورالعملهای شورای مذکور
 •  
 • - پیگیری اموراداری و مالی، خدمات پشتیبانی، بودجه و هزینه های مربوط به اداره و گردش کار شورای شهر
 •  
 • - بررسی، ارزیابی فنی و تخصصی، مشاوره و تصمیم سازی در خصوص لوایح و موضوعات مطروحه در شورای شهر