• Tue, 19 Jun 2018
  • find-prayer-time
  • weather-condition

گزارش سفر اعضای اتحادیه هیأت مدیره آرامستانهای سراسر کشور در شهر جهانی یزد

گزارش سفر اعضای اتحادیه هیأت مدیره آرامستانهای سراسر کشور در شهر جهانی یزد

 علی زارع - رئیس سازمان مدیریت آرامستان های شهرداری یزد درباره این سفر و نتایج آن  توضیح می دهد:

فیلم مربوطه را از اینجا دریافت نمایید: