• Fri, 27 Apr 2018
  • find-prayer-time
  • weather-condition

نقش نظرات مردمی در تدوین بودجه سال97 شهرداری یزد از زبان معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

نقش نظرات مردمی در تدوین بودجه سال97 شهرداری یزد از زبان معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی