• Sun, 24 Jun 2018
  • find-prayer-time
  • weather-condition

محمد صفدر پور - رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری یزد در برنامه صدای شهر روز 22 خرداد ماه 97

محمد صفدر پور - رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری یزد در برنامه صدای شهر روز 22 خرداد ماه 97