• Wed, 18 Jul 2018
  • find-prayer-time
  • weather-condition

فایل صوتی: محمد علی سلمانی مدیر منطقه یک شهرداری یزد در برنامه صدای شهر روز ۱5 اسفندماه ۹۶

فایل صوتی: محمد علی سلمانی مدیر منطقه یک شهرداری یزد در برنامه صدای شهر روز ۱5 اسفندماه ۹۶