• Fri, 27 Apr 2018
  • find-prayer-time
  • weather-condition

علی مزیدی ـ مدیر روابط عمومی سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد در برنامه صدای شهر روز 18 فروردین 1397

علی مزیدی ـ مدیر روابط عمومی سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد در برنامه صدای شهر روز 18 فروردین 1397