• Fri, 27 Apr 2018
  • find-prayer-time
  • weather-condition

عبدالعلی صداقتی معاون خدمات شهری منطقه سه شهرداری یزد در برنامه صدای شهر روز بیست و هفتم فروردین ماه ۹۷

عبدالعلی صداقتی معاون خدمات شهری منطقه سه شهرداری یزد در برنامه صدای شهر روز بیست و هفتم فروردین ماه ۹۷