• Sun, 24 Jun 2018
  • find-prayer-time
  • weather-condition

دیدار مردمی دکتر جمالی نژاد شهردار یزد با شهروندان در منطقه یک

دیدار مردمی دکتر جمالی نژاد شهردار یزد با شهروندان در منطقه یک

.