• Wed, 18 Jul 2018
  • find-prayer-time
  • weather-condition

حمید دهقان - مدیر مهندسی و ایمنی ترافیک شهرداری یزد در برنامه صدای شهر روز هفدهم تیرماه ماه 97

حمید دهقان - مدیر مهندسی و ایمنی ترافیک شهرداری یزد در برنامه صدای شهر روز هفدهم تیرماه ماه 97

 حمید دهقان، مدیر مهندسی و ایمنی ترافیک در باره تصویب اجرای خطوط BRT در شورای عالی ترافیک استان توضیح می دهد.

فایل مربوطه را از اینجا دانلود کنید.