• Fri, 27 Apr 2018
  • find-prayer-time
  • weather-condition

جشن عروسکی و قصه گویی در زندان اسکندر

جشن عروسکی و قصه گویی در زندان اسکندر

جشن عروسکی و قصه گویی از سری برنامه های بهار ترمه و ترنج  سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد در محل زندان اسکندر یزد برگزار شد.