• پنج‌شنبه، ۱ فروردین ۱۳۹۸
  • اوقات شرعی
  • وضعیت آب و هوا

پیگیری و وصول مطالبات معوق املاک تجاری سطح شهر یزد + اصلاحیه

پیگیری و وصول مطالبات معوق املاک تجاری سطح شهر یزد + اصلاحیه

«آگهي مناقصه عمومي تک مرحله ای»

  1.  مبلغ و نوع سپرده شركت در مناقصه: مبلغ ضمانت شركت در مناقصه به صورت مقطوع به میزان 580.000.000 ریال  مي‌باشد كه مي تواند به صورت واريز به حساب 2091520071 بانك تجارت شهرداري يزد و يا به صورت ضمانت نامه بانكي در وجه حساب مذكور و يا اوراق مشاركت بي نام باشد.
  2. مبلغ و نوع سپرده انجام تعهدات: مبلغ ضمانت انجام تعهدات در هنگام عقد قراردادمعادل 10 درصد مبلغ قرارداد مي‌باشد.
  3. نحوه تامین اعتبارپروژه: پروژه از محل بودجه 97 و 98 شهرداری یزد تأمین اعتبار می شود.
  4. مهلت خريد و تحويل اسناد: زمان فروش اسناد از تاريخ  1396/12/10 می باشد.  حداكثر تاريخ تسليم پيشنهادات به دبيرخانه محرمانه اداره حراست شهرداري تا ساعت 11 روز شنبه مورخ  1396/12/26 مي باشد و كليه پيشنهادات در ساعت 12 روز شنبه مورخ   1396/12/26 در دفتر معاونت  مالی و اقتصادی شهرداری یزد مفتوح مي شود.
  5. محل انجام كار: شهر يزد
  6. محل دريافت اسناد: تمامی متقاضیان  می بایست قبل از واریز وجه جهت خرید اسناد،با مراجعه به سایت yazd.ir فرم پیش خرید اسناد را دریافت ومطالعه نمایند.
  7. قيمت و زمان فروش اسناد: مبلغ فروش اسناد 1.200.000 ريال به صورت واريز نقدي به حساب شماره 2091521000 نزد بانك تجارت  ساير اطلاعات و جزئيات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است .

به پيشنهادهاي فاقد سپرده و امضاء، مشروط، مخدوش و پيشنهاداتي كه بعد از انقضاي مدت مقرر واصل شود، سپرده هاي مخدوش وكمتر از ميزان مقرر، چك شخصي و  نظاير آن مطلقاً ترتيب اثر داده نخواهد شد.

درصورت عدم رعایت این بند و واریز وجه،شهرداری نسبت به استرداداین وجه هیچ گونه مسئولیتی ندارد.

چنانچه برندگان اول تا دوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده هاي آنها به ترتيب ضبط خواهد شد.

شهرداري در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات مختار است.

شرکت در مناقصه و دادن پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف شهرداری یزد موضوع ماده 10 آیین نامه معاملات شهرداریهای مراکز استانها می باشد.

 هزينه چاپ و نشر آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد.

اسناد مناقصه

اصلاحیه

مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداري يزد

آدرس کوتاه :