• جمعه، ۴ خرداد ۱۳۹۷
  • اوقات شرعی
  • وضعیت آب و هوا

پیاده روسازی باند جنوبی خیابان فرخی


 

       
 
   
 

 «آگهي مناقصه عمومي تک مرحله ای پیاده روسازی باند جنوبی خیابان فرخی»

مبلغ و نوع سپرده شركت در مناقصه: مبلغ ضمانت شركت درمناقصه به صورت مقطوع به میزان 90.000.000ریال مي باشد كه مي تواند به صورت واريز به حساب 2091520071 بانك تجارت شهرداري يزد و يا به صورت ضمانت نامه بانكي در وجه حساب مذكور و يا اوراق مشاركت بي نام باشد.

  1. مبلغ و نوع سپرده انجام تعهدات: مبلغ ضمانت انجام تعهدات درهنگام عقد قرارداد معادل 5 درصد مبلغ قرارداد می باشد.
  2. نحوه تامین اعتبارپروژه: پروژه از محل بودجه سال  1395 شهرداری یزد تامین اعتبار می شود.

مهلت خريد و تحويل اسناد: زمان فروش اسناد از روز دوشنبه مورخ 1395/10/06 می باشد.  حداكثر تاريخ تسليم پيشنهادات به دبيرخانه محرمانه اداره حراست شهرداري تا ساعت 10 روز پنجشنبه مورخ 1395/10/23 مي باشد و كليه پيشنهادات در ساعت 11صبح روز پنجشنبه مورخ 1395/10/23 در دفتر معاونت مالی و اقتصادی  شهرداری یزد مفتوح مي شود.

محل انجام كار: شهر يزد ـ خیابان فرخی  ـ باند جنوبی                             

 محل دريافت اسناد: تمامی متقاضیان  می بایست قبل از واریز وجه جهت خرید اسناد،با مراجعه به سایت yazd.ir فرم پیش خرید اسناد را دریافت ومطالعه نمایند.

درصورت عدم رعایت این بند و واریز وجه،شهرداری نسبت به استرداداین وجه هیچ گونه مسئولیتی ندارد.

مبلغ فروش اسناد: مبلغ فروش اسناد350.000 ريال به صورت واريز نقدي به حساب شماره 2091521000 نزد بانك تجارت  ساير اطلاعات و جزئيات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است .

به پيشنهادهاي فاقدسپرده و امضاء، مشروط، مخدوش و پيشنهاداتي كه بعد از انقضاي مدت مقرر واصل شود، سپرده هاي مخدوش وكمتر از ميزان مقرر، چك شخصي و  نظاير آن مطلقاً ترتيب اثر داده نخواهد شد.

چنانچه برندگان اول تا دوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده هاي آنها به ترتيب ضبط خواهد شد.

شهرداري در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات مختار است.

شرکت در مناقصه و دادن پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف شهرداری یزد موضوع ماده 10 آیین نامه معاملات شهرداریهای مراکز استانها می باشد.

 هزينه چاپ و نشر آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد.

اسناد مناقصه

 

                                                                               روابط عمومی و امور بین الملل شهرداري يزد