• دوشنبه، ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷
  • اوقات شرعی
  • وضعیت آب و هوا

پروژه خرید و نصب تجهیزات و علائم ترافیکی


آگهي مناقصه عمومي نوبت دوم »

 

پروژه خرید و نصب تجهیزات و علائم ترافیکی

 

 

 مبلغ و نوع سپرده شركت  در مناقصه:  مبلغ ضمانت شركت در مناقصه به صورت مقطوع به میزان 380/000/000  ریال می باشد كه مي تواند به صورت واريز به حساب 2091520071 بانك تجارت شهرداري يزد و يا به صورت ضمانت نامه بانكي در وجه حساب مذكور و يا اوراق مشاركت بي نام باشد.

مبلغ و نوع سپرده انجام تعهدات: مبلغ ضمانت انجام تعهدات در هنگام عقد قرارداد معادل ده درصد مبلغ قرارداد مي باشد.

نحوه تامین اعتبارپروژه: پروژه از محل بودجه سال 1395شهرداری یزد تامین اعتبار می شود.

مهلت خريد و تحويل اسناد: زمان فروش اسناد از تاريخ 1395/11/26 می باشد.  حداكثر تاريخ تسليم پيشنهادات به دبيرخانه محرمانه اداره حراست شهرداري تا ساعت 9 صبح روز دوشنبه مورخ 1395/12/16مي باشد و كليه پيشنهادات در ساعت 10صبح روز دوشنبه مورخ 1395/12/16 در دفتر معاون مالی واقتصادی  شهرداری یزد مفتوح مي شود.

محل انجام كار: شهر يزد                                

 محل دريافت اسناد: تمامی متقاضیان  می بایست قبل از واریز وجه جهت خرید اسناد، با مراجعه به سایت yazd.ir فرم پیش خرید اسناد را دریافت و مطالعه نمایند.

درصورت عدم رعایت این بند و واریز وجه، شهرداری نسبت به استرداداین وجه هیچ گونه مسئولیتی ندارد.

مبلغ فروش اسناد: مبلغ فروش اسناد1/200/000 ريال به صورت واريز نقدي به حساب شماره 2091521000 نزد بانك تجارت.

 ساير اطلاعات و جزئيات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است.

به پيشنهادهاي فاقد سپرده و امضاء، مشروط، مخدوش و پيشنهاداتي كه بعد از انقضاي مدت مقرر واصل شود، سپرده هاي مخدوش و كمتر از ميزان مقرر، چك شخصي و  نظاير آن مطلقاً ترتيب اثر داده نخواهد شد.

چنانچه برندگان اول تا دوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده هاي آنها به ترتيب ضبط خواهد شد.

شهرداري در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات مختار است.

شرکت در مناقصه و دادن پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف شهرداری یزد موضوع ماده 10 آیین نامه معاملات شهرداریهای مراکز استانها می باشد.

هزينه چاپ و نشر آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد.

اسناد مناقصه

 

  مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداري يزد