• سه‌شنبه، ۲۸ اسفند ۱۳۹۷
  • اوقات شرعی
  • وضعیت آب و هوا

واگذاری امور خدمات شهری شهرداری یزد مناطق یک، دو، سه، چهار و تاریخی شهرداری یزد

واگذاری امور خدمات شهری شهرداری یزد مناطق یک، دو، سه، چهار و تاریخی شهرداری یزد

 

       
   
     
 

 

«آگهي مناقصه عمومي تک مرحله ای»

موضوع مناقصه: واگذاری امور خدمات شهری شهرداری یزد مناطق یک، دو، سه، چهار و تاریخی شهرداری یزد

  1.  مبلغ و نوع سپرده شركت در مناقصه: مبلغ ضمانت شركت در مناقصه به صورت مقطوع به شرح جدول زیر مي باشد كه مي تواند به صورت واريز به حساب 2091520071 بانك تجارت شهرداري يزد و يا به صورت ضمانت نامه بانكي در وجه حساب مذكور و يا اوراق مشاركت بي نام باشد.

ردیف

موضوع مناقصه

مبلغ برآورد ( ریال )

میزان سپرده شرکت در مناقصه ( ریال )

مدت پیمان

1

امور خدمات شهری شهرداری یزد منطقه یک

46/871/459/671

542.000.000

12 ماه

2

امور خدمات شهری شهرداری یزد منطقه دو

47/866/315/727

550.000.000

12 ماه

3

امور خدمات شهری شهرداری یزد منطقه سه

42/722/768/336

521.000.000

12 ماه

4

امور خدمات شهری شهرداری یزد منطقه چهار

44/125/198/309

529.000.000

12 ماه

5

امور خدمات شهری شهرداری یزد ناحیه تاریخی

45/272/385/677

534.400.000

12 ماه

 

 

  1. مبلغ و نوع سپرده انجام تعهدات: مبلغ ضمانت انجام تعهدات در هنگام عقد قراردادمعادل  10 درصد قرارداد مي باشد.
  2. نحوه تامین اعتبارپروژه: پروژه از محل بودجه سالهای 96 و 97  شهرداری یزد تأمین اعتبار می شود.
  3. مهلت خريد و تحويل اسناد: زمان فروش اسناد از تاريخ 13/07/96 می باشد.  حداكثر تاريخ تسليم پيشنهادات به دبيرخانه  محرمانه اداره حراست شهرداري تا ساعت 10 صبح روز شنبه  مورخ 29/07/1396 مي باشد و كليه پيشنهادات در ساعت      11صبح روز شنبه مورخ 29/07/96 در دفتر معاونت  مالی و اقتصادی شهرداری یزد مفتوح مي شود.
  4. محل انجام كار: مناطق پنج گانه شهرداری یزد                                 
  5. محل دريافت اسناد: تمامی متقاضیان  می بایست قبل از واریز وجه جهت خرید اسناد، با مراجعه به سایتwww.yazd.ir   فرم پیش خرید اسناد را دریافت ومطالعه نمایند.

درصورت عدم رعایت این بند و واریز وجه،شهرداری نسبت به استرداداین وجه هیچ گونه مسئولیتی ندارد.

  1. مبلغ فروش اسناد: مبلغ فروش اسناد 1.200.000 ریال به صورت واريز نقدي به حساب شماره 2091521000 نزد بانك تجارت  ساير اطلاعات و جزئيات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است.

به پيشنهادهاي فاقدسپرده و امضاء، مشروط، مخدوش و پيشنهاداتي كه بعد از انقضاي مدت مقرر واصل شود، سپرده هاي مخدوش وكمتر از ميزان مقرر، چك شخصي و  نظاير آن مطلقاً ترتيب اثر داده نخواهد شد.

 چنانچه برندگان اول تا دوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده هاي آنها به ترتيب ضبط خواهد شد.

شهرداري در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات مختار است.

شرکت در مناقصه و دادن پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف شهرداری یزد موضوع ماده 10 آیین نامه معاملات شهرداریهای مراکز استانها می باشد.

 هزينه چاپ و نشر آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد.     

اسناد مناقصه   

اصلاحیـه دعوتنامه

اصلاحیه     

آدرس کوتاه :