• سه‌شنبه، ۲ بهمن ۱۳۹۷
  • اوقات شرعی
  • وضعیت آب و هوا

واگذاري انجام امور سرپرستی فضای سبز سازمان آرامستانها و...

واگذاري انجام امور سرپرستی فضای سبز سازمان آرامستانها و...

مناقصه گزار : سازمان مدیریت آرامستان شهرداري يزد

موضوع مناقصه  : واگذاري انجام امور   1) سرپرستی فضای سبز سازمان آرامستانها (یک نفر)

                                                  2) ايجاد و نگهداري از فضاي سبز سازمان آرامستانها (چهار نفر)

                                                  3) انتظامات ساختمان جنت خلدبرین (یک نفر)

                                                  4) نظافت ساختمان اداری خلدبرین (یک نفر)

                       به صورت حجمی

 

مبلغ و نوع سپرده شركت در مناقصه: مبلغ ضمانت شركت در مناقصه به میزان 250،000،000 ریال ) معادل 10% مبلغ برآورد اولیه 2،500،000،000 ریال(مي­باشد که می­تواند به صورت واريز بحساب 10/4722446/1بانک رسالت بنام سازمان مدیریت آرامستان شهرداری يزد و يا بصورت ضمانت­نامه بانكي (با اعتبار سه ماه) در وجه حساب مذكور و يا اوراق مشاركت بي­نام باشد . در ضمن به پيشنهادهاي فاقد امضاء، فاقد سپرده، سپرده­هاي مخدوش، سپرده­هاي كمتر از ميزان مقرر، چك شخصي، پيشنهاداتي كه بعد از انقضاي مدت مقرر واصل شود مطلقاً ترتيب اثر داده نخواهد شد.

مدت قرارداد: یکسال

محل دریافت اسناد: تمامی متقاضیان می­بایست قبل از واریز وجه جهت خرید اسناد، با مراجعه به سایت www.yazd.ir فرم پیش خرید اسناد را دریافت و مطالعه نمایند. درصورت عدم رعایت این بند و واریز وجه، سازمان آرامستانها نسبت به استرداداین وجه هیچ گونه مسئولیتی ندارد.

قیمت و زمان فروش اسناد: مبلغ خرید اسناد 200،000 ريال به صورت واریز نقدی به حساب شماره 2022070889 نزد بانک تجارت شعبه امام خمینی یزد و مهلت فروش اسناد از تاریخ 96/8/10لغایت 96/8/24 می باشد. متقاضیان می­بایست فیش خرید اسناد را در پاکت (الف) قرار دهند.

زمان و محل تحویل پیشنهادات:  متقاضیان می­توانند تا ساعت 14:00 روز چهارشنبه 96/8/24 پاکتهای پیشنهادی خود را به دبيرخانه حراست شهرداری یزد تحویل دهند.

زمان بازگشائی پاکتها: كليه پاکتها در ساعت 10:00 صبح روز پنجشنبه مورخ 96/8/25، در دفتر معاون خدمات شهری شهرداری یزد مفتوح مي گردد.

محل انجام كار: يزد- سازمان مدیریت آرامستانهای شهرداری یزد  

متقاضیان می بایست گواهینامه صلاحیت دار از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری مرتبط با موضوع مناقصه و یا تأییدیه معتبر از اداره کار و امور اجتماعی ارئه نماید.

ساير اطلاعات و جزئيات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است . شماره تماس 2-36258000-035

چنانچه برندگان اول تا دوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده­هاي آنها به ترتيب ضبط خواهد شد.

سازمان آرامستانها در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات مختار است.

هزينه چاپ و نشر آگهي به عهده برنده مناقصه مي­باشد.

نوبت اول :  1396/8/10                نوبت دوم:  1396/8/17

اسناد مناقصه

آدرس کوتاه :