همايش يك روزه هم انديشي شوراهاي اجتماعي محلات شهر يزد

اولين همايش استاني شوراهاي اجتماعي محلات يزد، با حضور مديران شهري و دستگاه هاي دست اندركار امور مديريت شهري، در روز چهارشنبه مورخ بیست و هشتم تیرماه در محل یکی از هتل های سنتی یزد برگزار شد.

به گزارش مديريت ارتباطات و امور بين الملل شهرداري يزد، اين همايش با همكاري مديريت برنامه ريزي و توسعه سرمايه انساني، سازمان فرهنگي اجتماعي ورزشي شهرداري، شوراي اسلامي شهر يزد و بخش خصوصی، با هدف آشنايي به شرح وظايف و حدود اختيارات شوراياري محلات يزد، توجه به ماموريت هاي شوراياران، عدم انحراف از برنامه و برنامه ريزي براي شهروندان در مقياس محله در حوزه هاي مختلف به ويژه حوزه اجتماعي ـ فرهنگي، تشريح ساختار مديريت محله و نقش دستگاه هاي مختلف در اين ساختار، بسترسازي هم افزايي و هماهنگي بين دستگاه هاي امور مديريت شهري، تحكيم و تثبيت جايگاه قانوني شوراياري در مديريت محلي يزد برگزار شد.

در این همایش یک روزه، طالبي نژاد، مشاور عالي طرح مديريت محله كلانشهر تهران و عليپور، نايب رييس گروه مشاوران عالي ستاد هماهنگي شوراياري هاي كلانشهر تهران، به ايراد سخن پرداختند و پس از تبيين چهارچوب ها، اهداف و وظايف شورا هاي اجتماعي محلات، در نشستي صميمانه به سؤالات حاضرين پاسخ گفتند.