• جمعه، ۱ تیر ۱۳۹۷
  • اوقات شرعی
  • وضعیت آب و هوا

هفت باب مغازه

هفت باب مغازه

                                                   آگهي مزايده عمومي
  
 شهرداري يزد در نظر دارد تعداد هفت باب مغازه واقع در چهارراه مهديه ـ خيابان مهدي ـ بلوارشهيد صدوقي(ره) وخيابان امام خميني(ره) جنب شاهزاده فاضل را به رسم اجاره به مدت يكسال با قيمت پايه كارشناسي به شرح ذيل :
1- مغازه چهارراه مهديه (همكف)ماهيانه 000/000/12 ريال
2- مغازه چهارراه مهديه ( زير زمين) ماهيانه 000/000/6 ريال
3- مغازه خيابان مهدي ماهيانه 000/000/5 ريال (قصابي سابق)
4- مغازه خيابان مهدي ماهيانه 000/000/12 ريال(شيلات سابق)
5- مغازه بلوار شهيد صدوقي جنب تالار شهرماهيانه 000/000/9 ريال(قصابي سابق)
6- مغازه بلوار شهيد صدوقي جنب تالار شهرماهيانه 000/000/55 ريال(گلخانه سابق)
7- مغازه خيابان امام خميني ماهيانه 000/000/12ريال(جنب شاهزاده فاضل)
را از طريق مزايده عمومي واگذار نمايد . متقاضيان مي توانندحداكثرتا پايان وقت اداري روزیکشنبه مورخ16/9/93پيشنهاد قيمت خودرا در پاكت سربسته محتوي پاكت الف: سپرده تضميني پاكت ب : شامل پيشنهاد قيمت را به دبير خانه شهرداري يزد واقع در ميدان آزادي تسليم و رسيد دريافت نمايند.
شرايط شركت درمزايده :
1ـ پيشنهاددهندگان مي بايست سپرده شركت در مزايده راكه مبلغ 000/000/10ريال مي باشد به صورت نقدي به حساب سپرده شهرداري به شماره 2091520071 نزد بانك تجارت يا به صورت ضمانت نامه بانكي در وجه شهرداري يزد ارائه نمايند.
2 ـ سپرده نفرات اول ودوم تازمان انعقاد قرارداد نزد شهرداري باقي مانده چنانچه برنده اول تا دوم حاضر به انجام معامله نشوند برابرماده 20آئين نامه مالي شهرداريها سپرده مربوطه به ترتيب به نفع شهرداري ضبط خواهد شد.
3 ـ مدت زمان قرارداد يك سال مي باشد كه در پايان مدت قرارداد مستاجرمكلف است مورد اجاره رابدون هيچ عذر وبهانه اي درزمان اتمام قراردادتحويل نمايددر غير اينصورت به ازاء هر روز تاخير در تحويل مورد اجاره علاوه براجرت المثل مبلغ دو ميليون ريال به عنوان جريمه محاسبه ودريافت مي شود.
4 ـ در صورتيكه شهرداري پس ازمدت قرارداد تصميم به واگذاري مجدد مغازه مذكور راداشته باشد پس از اخذ نظر كارشناس رسمي وطي مراحل قانوني وانجام آگهي مزايده مجددا ازطريق مزايده عمومي واگذاروشرايط براي شركت كنندگان در مزايده به صورت يكسان          مي باشد ومستاجر قبلي هيچگونه امتيازي نسبت به ساير شركت كنندگان ندارد.
5 ـ به پيشنهادات مبهم ،مشروط ،فاقد سپرده ترتيب اثر داده نخواهد شد.
6 ـ شهرداري در رد يا قبول هريك ازپيشنهادات مختار است.
7ـ برنده مزايده مكلف است ظرف مدت يك هفته پس از اعلام شهرداري نسبت به عقد قرارداد اقدام نمايد.بديهي است شهرداري در زمان عقدقراردادضمانتنامه بانكي به مبلغ 000/000/200ريال جهت حسن انجام تعهدات و وصول اجاره بهاء و يك قطعه چك به مبلغ پانصدميليون ريال دروجه شهرداري يزدبابت تخليه مغازه دريافت خواهد نمود.
8 ـ كليه هزينه هاي حفظ ونگهداري واحد تجاري وآب، برق، تلفن، ماليات وهر نوع حقوق دولتي ديگر به عهده مستاجر بوده ومستاجر بايد در زمان انقضاء قراردادوهنگام تخليه، كليه مفاصا حسابهاي فوق را به شهرداري ارائه نمايدوچنانچه شهرداري به هر علت در هر زمان وجهي از اين بابت پرداخت نمايد مي تواند از ضمانتنامه برداشت كند يا حق مراجعه به مستاجر و درخواست استردادآن رادارد.
9ـ هزينه درج آگهي وهزينه هاي متعلقه به عهده برنده مزايده مي باشد.
10ـ  مستاجر تحت هيچ عنوان حق واگذاري مورد اجاره رابه غير ندارد و چنانچه خلاف آن براي شهرداري احرازگردد اين قرارداد از طرف شهرداري فسخ شده تلقي ومستاجر مي بايست نسبت به تخليه مورد اجاره بدون هيچگونه قيد وشرطي اقدام وموظف است خسارتي معادل يكماه اجاره بهاءبه موجر پرداخت كند.
11ـ با توجه به اينكه شهرداري در زمان تحويل مغازه هيچگونه وجهي وتحت هيچ عنوان از مستاجر دريافت ننموده لذا در پايان ويا هنگام فسخ قرارداد مستاجر حق مطالبه ودر يافت هيچگونه وجهي وتحت هيچ عنواني ازجمله حق كسب وپيشه وسرقفلي ويا هرگونه حق متصوره ديگر رانخواهد داشت وچنانچه هرگونه خسارتي به مغازه مذكور وارد گردد پس از كارشناسي وجه مذكور از مستاجر دريافت خواهد شد.
12ـ پيشنهادات واصله درساعت 30/6 روز دوشنبه مورخ 17/9/93 با حضور اعضاي كميسيون مزايده دردفتر كار معاونت اداري ومالي شهرداري يزد باز وقرائت وتصميم گيري خواهد شد.                            
                                           
روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری یزد