مهدی پهلوانی - دبیر کمیته روشنایی و منظر شهری شهرداری یزد در برنامه صدای شهر روز هفدهم بهمن ماه 96

مهدی پهلوانی - دبیر کمیته روشنایی و منظر شهری شهرداری یزد در برنامه صدای شهر روز هفدهم بهمن ماه 96