مهدی قاضی نسب ـ دبیر کمیته سیما و منظر شهری شهرداری یزد در برنامه صدای شهر روز پانزدهم بهمن ماه 96

مهدی قاضی نسب ـ دبیر کمیته سیما و منظر شهری شهرداری یزد در برنامه صدای شهر روز پانزدهم بهمن ماه 96