مهدی جمالی نژاد شهردار یزد در برنامه صدای شهر روز دوشنبه نهم بهمن ماه 96

مهدی جمالی نژاد شهردار یزد در برنامه صدای شهر روز دوشنبه نهم بهمن ماه 96