ملاقات مردمی شهردار یزد و معاونین با شهروندان محترم در منطقه یک شهرداری

ملاقات مردمی شهردار یزد و معاونین با شهروندان محترم در منطقه یک شهرداری