مسدود نمودن درب غيرمجاز واقعدر خيابان انقلاب

به گزارش روابط عمومي منطقه يك وبه نقل از ميثم ساكي مسئول اجراي احكام منطقه يك در راستاي برخورد قانوني با تخلفات ساختماني ، با اخذ راي از كميسيون ماده صد قانون شهرداريها با همكاري واحد اماني پس از طي مراحل قانوني نسبت به مسدود نمودن درب غيرمجاز واقع در خيابان انقلاب ، كوچه ملت ، كوچه شهيد رحمتي اقدام بعمل آمد.

شايان ذكراست شهرداري يزد با هرگونه تخلف ساختماني كه خلاف ضوابط شهرسازي باشد و حريم شهروندي را به مخاطره بيندازد برخورد قانوني خواهد نمود.