محمد فاضل یوسفی- قائم مقام سازمان فرهنگی، اجتماعی، ورزشی شهرداری یزد در برنامه صدای شهر روز 29آذر ماه 96