محمد علی سلمانی - مدیر منطقه یک شهرداری یزد در برنامه صدای شهر روز 4 دی ماه 96