محمد صلواتی - مدیر مجمع خیرین شهرساز شهرداری یزد در برنامه صدای شهر روز 11دی ماه 96