محمد رضا شفیعی - رئیس سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد در برنامه صدای شهر روز شنبه 25 آذرماه 96

 موضوع : برنامه های سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد در هفته حمل و نقل

فایل صوتی را ازاینجا دانلود نمایید: