محمد حسین مهرزاده - کارشناس حوزه ترافیک شهرداری یزد در برنامه صدای شهر روز 12 دی ماه 96