محسن کرمی نیا - معاون زیباسازی سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری یزد در برنامه صدای شهر روز 20دی ماه 96