مانور ناوگان خدمات شهری منطقه بافت تاریخی با حضور معاون خدمات شهری