• جمعه، ۱ تیر ۱۳۹۷
  • اوقات شرعی
  • وضعیت آب و هوا

فروش 8 قطعه زمین مسکونی واقع در بلوار صیاد شیرازی

فروش 8 قطعه زمین مسکونی واقع در بلوار صیاد شیرازی

مزايده عمومي نوبت اول
فروش 8 قطعه زمین مسکونی واقع در بلوار صیاد شیرازی
 
 شهرداري يزد به استناد بند يك صورتجلسه مورخ 25/2/92شوراي اسلامي شهر درنظر داردنسبت به فروش8قطعه زمين مسكوني (آپارتماني) واقع دريزد ـ صفائيه ـ بلوار شهيد قندي ـ بلوارشهیدصياد شيرازي به متراژ تقريبي 476 الي 601 مترمربع به قيمت پايه كارشناسي از قرار هر مترمربع 000/500/6  الي 000/500/11 را ازطريق مزايده عمومي اقدام نمايد. متقاضيان مي توانندحداكثرتا پايان وقت اداري روز سه شنبه مورخ 4/4/92 پيشنهاد قيمت خودرا در پاكت سربسته محتوي پاكت الف: سپرده تضميني وپاكت ب شامل: پيشنهاد قيمت به دبيرخانه شهرداري يزد واقع در ميدان آزادي تسليم و رسيد دريافت نمايند.
شرايط شركت درمزايده :
1-     پيشنهاددهندگان مي بايست مبلغ سپرده شركت در مزايده راكه 5درصد قيمت كل پايه كارشناسي ميباشد را نقدا"به حساب جاري 20071 بانك تجارت در وجه شهرداري يزد واريزويا به صورت ضمانت نامه بانكي ذينفع شهرداري يزد ارائه نمايند.
2-     سپرده نفرات اول ودوم تازمان انعقاد قراردادنزد شهرداري باقي مانده چنانچه برنده اول تا دوم حاضر به انجام معامله نشوند برابرماده 20 آئين نامه مالي شهرداريها سپرده مربوطه به ترتيب به نفع شهرداري ضبط خواهد شد.
3-     به پيشنهادات مبهم، مشروط، فاقد سپرده وپيشنهاداتي كه پس ازانقضاي مهلت مقرر درآگهي دريافت شود، ترتيب اثر داده نخواهد شد.
4-     شهرداري در رد يا قبول هريك ازپيشنهادات مختار است.
5-     برنده مزايده مكلف است ظرف مدت يك هفته پس از اعلام شهرداري نسبت به واريز مبلغ كل پيشنهادي به حساب شماره  21000 درآمد شهرداري نزد بانك تجارت اقدام نمايد.
6-     كليه هزينه ها اعم از چاپ آگهي ، ماليات، عوارض وهزينه نقل وانتقال و... به عهده برنده مزايده مي باشد.
7-     پيشنهادات واصله درساعت 10 روز چهارشنبه مورخ 5/04/92 با حضور اعضاي كميسيون مزايده در دفتر كار معاونت اداري ومالي شهرداري يزد باز وقرائت وتصميم گيري خواهد شد.
 
« روابط عمومی وامور بین الملل شهرداری یزد »