فایل صوتی: حمید دهقان بنادکی مدیر مهندسی و ایمنی ترافیک شهرداری یزد در برنامه رادیویی روز 23آبان96