عیادت شهردار منتخب و تعدادی از اعضای شورای اسلامی شهر یزد از فیلم ساز مطرح یزدی، عبدالحمید بقائیان

دکتر جمالی نژاد در حاشیه این عیادت، از بخش آنکولوژی بیمارستان شهید صدوقی (ص) نیز بازدید کرد.