علی نوری - مدیر هماهنگی و نظارت بر ساخت و سازهای شهری شهرداری یزد در برنامه صدای شهر روز 26آذر ماه 96

 موضوع مزایا و خط قرمز های طرح تفصیلی شهر یزد

لطفا فایل صوتی را از اینجا دریافت نمایید.