علی محمد مرتضایی - مدیر اداره درآمدهای عمومی شهرداری یزد در برنامه صدای شهر روز 9 دی ماه 96