علی زارع - رئیس سازمان آرامستانهای شهرداری یزد در برنامه صدای شهر روز 6 دی ماه 96