علیرضا مشایخی - مدیر منطقه چهار شهرداری یزد در برنامه صدای شهر روز 27آذر ماه 96