علیرضا اسدا... پور یزدی مسئول کنترل ترافیک شهرداری یزد در برنامه صدای شهر روز سه شنبه سوم بهمن ماه 96

علیرضا اسدا... پور یزدی مسئول کنترل ترافیک شهرداری یزد در برنامه صدای شهر روز سه شنبه سوم بهمن ماه 96