عباس ملا زینلی رئیس سازمان فرهنگی ، اجتماعی ورزشی شهرداری یزد در برنامه صدای شهر روز چهار شنبه یازدهم بهمن ماه 96

عباس ملا زینلی رئیس سازمان فرهنگی ، اجتماعی ورزشی شهرداری یزد در برنامه صدای شهر روز چهار شنبه یازدهم بهمن ماه 96