سید محمد میر جلیلی ـ دبیر ستاد مدیریت بحران و پدافند غیر عامل شهری شهرداری یزد در برنامه صدای شهر روز شانزدهم بهمن ماه 96

سید محمد میر جلیلی ـ دبیر ستاد مدیریت بحران و پدافند غیر عامل شهری شهرداری یزد در برنامه صدای شهر روز شانزدهم بهمن ماه 96