سید محمد میر جلیلی ـ دبیر ستاد مدیریت بحران شهرداری یزد در برنامه صدای شهر روز 23 دی ماه 96