سید محمد میر جلیلی ـ دبیر ستاد بحران شهرداری یزد در برنامه صدای شهر روز 02 دی ماه 96