سید عباس میر شمسی - رئیس سازمان آتشن شانی و خدمات ایمنی شهرداری یزد در برنامه صدای شهر روز 16دی ماه 96