سید ابوالفضل کشفی مدیر منطقه دو شهرداری یزد در برنامه صدای شهر روز چهاردهم بهمن ماه 96

سید ابوالفضل کشفی مدیر منطقه دو شهرداری یزد در برنامه صدای شهر روز چهاردهم بهمن ماه 96