سرویس دهی رایگان مراسم راهپیمایی روز قدس

سرویس ایاب و ذهاب راهپیمایان روز جهانی قدس رایگان شد.