سخنان شهردار یزد در جلسه تقدیم بودجه پیشنهادی سال 97 به شورای اسلامی شهر یزد

سخنان شهردار یزد در جلسه تقدیم بودجه پیشنهادی سال 97 به شورای اسلامی شهر یزد