ساماندهی خیابان مسجد جامع ( قبل از اجرای طرح )


آدرس کوتاه :