• جمعه، ۳۰ فروردین ۱۳۹۸
  • اوقات شرعی
  • وضعیت آب و هوا

ساخت قبور قطعه عمومی در فاز1 خلدبرین یزد


 

مناقصه گزار : سازمان مدیریت آرامستانهای شهرداری یزد

 

 

 

 

مبلغ و نوع سپرده شركت در مناقصه: مبلغ ضمانت شركت در مناقصه به میزان 400،000،000 ریال ) معادل 5% مبلغ برآورد اولیه  7،792،056،487 ریال( مي­باشد كه مي­تواند به صورت واريز به حساب شماره 2090410817 نزد بانک تجارت شعبه امام خمینی یزد و يا بصورت ضمانت­نامه بانكي در وجه حساب مذكور و يا اوراق مشاركت بي نام باشد .در ضمن به پيشنهادهاي فاقد سپرده ، سپرده­هاي مخدوش، سپرده­هاي كمتر از ميزان مقرر، چك شخصي و نظاير آن ترتيب اثر داده نخواهد شد.

مدت قرارداد:  6 (شش) ماه

محل دریافت اسناد: تمامی متقاضیان می­بایست قبل از واریز وجه جهت خرید اسناد، با مراجعه به سایت www.yazd.ir ، اسناد را دریافت و مطالعه نمایند.

قیمت و زمان فروش اسناد: مبلغ خرید اسناد 750،000 ريال به صورت واریز نقدی به حساب شماره 2022070889 نزد بانک تجارت شعبه امام خمینی یزد و مهلت فروش اسناد از تاریخ 97/4/23 لغایت 97/5/4  می باشد. متقاضیان می­بایست فیش خرید اسناد را در پاکت (الف) قرار دهند.

زمان و محل تحویل پیشنهادات:  متقاضیان می­توانند تا ساعت 09:00 روز پنجشنبه 97/5/4  پاکتهای پیشنهادی خود را به دبيرخانه حراست شهرداری یزد تحویل دهند.

زمان بازگشائی پاکتها: كليه پاکتها در ساعت 11:00 صبح روز پنجشنبه مورخ 97/5/4 ، در دفتر معاون خدمات شهری شهرداری یزد مفتوح مي گردد.

محل انجام كار: يزد- سازمان مدیریت آرامستانهای شهرداری یزد  

ساير اطلاعات و جزئيات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است . شماره تماس 3-36258000- 035

چنانچه برندگان اول تا دوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده هاي آنها به ترتيب ضبط خواهد شد.

سازمان در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات مختار است.

هزينه چاپ و نشر آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد.

اسنـاد مناقصه

نوبت اول : 97/4/19                                نوبت دوم: 97/4/26

 

 

 

آدرس کوتاه :